istarske toplice

Motovunska šuma – Istarske toplice

Primorska autohtona šuma je izuzetno vrijedan prirodnoznanstveni, gospodarski, kulturno-povijesni i turističko rekreativni lokalitet.

Motovunska šuma koja se prostire duž doline rijeke Mirne, najpoznatije je stanište tartufa, podzemne gljive kojoj se pripisuju afrodizijačka svojstva, a također i najvećeg i najcjenjenijeg od svih tartufa – bijelog tartufa.

U blizini se nalaze Istarske toplice, termalno lječilište s ljekovitom vodom.

GOSPODARSKA VRIJEDNOST

Razvijena je na tlima nastalima na naplavinama uz rijeke Mirnu i Botonegu, koja se odlikuju visokom razinom podzemnih voda i povremenim poplavama, osobito u jesen i proljeće. Motovunskoj šumi obilježje prirodne rijetkosti daje hrast lužnjak (Quercus robur), vrsta karakteristična za nizinske krajeve kopnenih dijelova Hrvatske, gdje obrasta velike površine i tvori gospodarski vrlo vrijedne i po drvu poznate slavonske šume.

Stablo hrasta postiže znatnu visinu i debljinu, a njegovo je drvo vrlo cijenjeno u stolarstvu, građevinarstvu, brodogradnji, bačvarstvu i dr. Uz njega se, u zavisnosti od staništa, s većom ili manjom obilnošću pojavljuje još nekoliko drvenastih vrsta, kao što su nizinski jasen (Fraxinus angustifolia), nizinski brijest (Ulmus minor), suri grab (Carpinus betulus), joha (Alnus glutinosa), crna topola (Populus nigra), bijela topola (Populus alba), bijela vrba (Salix alba) i dr. U šumi se pojavljuje iznimno rijetka vrsta pavitine (Clematis viticella), čije se vrste u Istri zovu trtor, a koja se ističe ljepotom i veličinom svojih ljubičastih cvjetova.

ZASTUPNICI MOTOVUNSKE ŠUME

 Motovunska je šuma od najstarijih vremena (prije Rimskoga Carstva), pripadala državnim šumama, pa su njena sječa i gospodarenje njome bili uređeni posebnim zakonima. Premda je cijela Istra sve do XVII. st. bila vrlo šumovita, jedina istar. šuma o kojoj je Mletačka Republika vodila posebnu brigu bila je M. š. Nadzor nad njom kao i nad ostalim šumama bio je do XVI. st. povjeren rašporskom kapetanu, no taj nadzor nije spriječio neuredne sječe, koje su smanjile površine pod šumom. Stoga je 1612. osnovan privremeni magistrat od dvaju plemenitaša pod nazivom Zastupnici Motovunske šume i doline, koji je 1628. proglašen trajnim.

Drvo hrasta lužnjaka iz Motovunske šume bilo je u Veneciji vrlo cijenjeno zbog kakvoće i stanovite iskrivljenosti, što je omogućivalo primjenu u gradnji zakrivljenih dijelova brodova. Upravo je stoga 1777. mletačko Vijeće za šume (Collegio sopra i boschi) uredilo nadzor nad Motovunskom šumom posebnim ustrojnim zakonom na tal. i hrv. jeziku. Motovunska se šuma u doba Mletačke Republike prostirala na površini od 1738 ha. God. 1971. zauzimala je površinu od 1274 ha, a danas je pod šumom još samo 994 ha.

Drvo hrasta lužnjaka iz Motovunske šume bilo je u Veneciji vrlo cijenjeno zbog kakvoće i stanovite iskrivljenosti, što je omogućivalo primjenu u gradnji zakrivljenih dijelova brodova.

Vodoprivreda Hrvatske donijela je 1971. plan premještanja korita rijeke Mirne na južnu stranu doline i izgradnje nove ceste uz njega. Predviđeno je da se površina pod šumom uz novo korito i cestu iskrči i počne rabiti u ratarske svrhe. Iz istoga je razloga iskrčen dio zap. ruba šume, a potom radi izgradnje akumulacijskog jezera Botonega i dio šume u gornjem toku rječice Botonege. Osim što je prirodna rijetkost i što se o njoj kroz duga pov. razdoblja vodila posebna briga, M. š. ima ulogu u zadržavanju i očuvanju podzemnih voda, a svojom bujnošću u ljetnom razdoblju osvježava cijelo područje te ima estetsku i rekreativnu vrijednost.

Autor/photo by: visit-croatia.eu/ istriasun.com

Podijeli s prijateljima