Državne potpore za cjeloživotno obrazovanje u 2017.

Pohađanjem Verificiranih programa školovanja (Wellness mendžer/icaWellness terapeut/kinjaMaser/ka kupeljar/ka) u Učilištu Lovran stječete pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  koje je objavilo otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu.

Predmet i trajanje otvorenog javnog poziva
Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta temeljem programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

Poziv je otvoren je od 24.04. 2017. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Korisnici
Ovaj otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Neprihvatljivi prijavitelji

 • podnositelji prijave nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • podnositelja prijave koji za istu namjenu ostvaruju potporu s druge osnove.

Namjena bespovratnih sredstava

Namjena sredstava je za:

 • obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) 4
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Neprihvatljivi troškovi

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva.

Iznos i intenzitet potpore
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti / polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik– 1.200,00 / 1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Način prijave

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

Više o samom natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva.

 

Share this Post